หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจากบ้านนายมนัส ยาตาล ถึง บ้านนายกองขัน ตาลหยง หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจากทางหมู่บ้านถึงเขตรอยต่อ หมู่ 2 - หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 07/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายซอยบ้านนางชู หมู่ที่ 14 บ้านโนนแสงจันทร์ ลงวันที่ 02/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 14 ลงวันที่ 02/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เส้นทางสายจากบ้านนายดี เชิดทอง ถึง บ้านนายสุภี ยาตาล บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 02/09/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 20/07/2564 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 23/03/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา เส้นทางสายจากหน้าคอกหมู นายทองสา ถึงนานางขันทอง ชาวยามกา ลงวันที่ 04/12/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ถึงบ้านดงยางพัฒนา หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลงวันที่ 28/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนสงจันทร์ เส้นทางสายจากบ้านนางหนูเกตุ ถึง บ้านนางชม ลงวันที่ 21/10/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านนาพัง สายจากนานางจำปี ถึง นานางเสงี่ยม ลงวันที่ 21/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด ตำบลจอมศรี ลงวันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ลงวันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 23/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งม่วง จากบ้านนายสมดี ถึง สะพานน้อย ตำบลจอมศรี ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนารายณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ตำบลจอมศรี ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ ตำบลจอมศรี ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง เส้นทางสายจากบ้านนานายเมือง ถึง นานางบุญส่ง หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านโนนดู่ จากบ้านนางสุวรรณี ถึงบ้านนายดี ลงวันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรจุมูลฝอยมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลูกบากศก์เมตร ลงวันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจากบ้านข่า หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านโนนศรีสำราญ เส้นทางจากบ้านนางแอด หนูกลาง - บ้านนายบุญหลาย บ้านนายลิขิต ถึง ปากซอย ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางบัวสา แก้วเมือง ถึง ถนนสายหน้าบ้าน นายสุทธิศักดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านจอมตาลเหนือ ลงวันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 บ้านโนนศรีสมบูรณ์ ลงวันที่ 05/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทางสายจากนา นายย่อม ตราใหญ่ ถึง นานางเสาวภา โยธาแข็ง บ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการต่อเติมกันสาดและเทพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง เส้นทางสายจากบ้านนาในเมือง ถึงนานางบุญส่งหมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางสายจากนานางทองม้วย บุตรสุรินทร์ ถึงนานายเกรียงไกร หอมทรัพย์ หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางวาสนา ผมตาล ถึง บ้านนางบุญยัง สาลีบาง หมู่ที่ 6 บ้านข่า ลงวันที่ 13/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง เส้นทางจากลำน้ำสวย-ห้วยวังข้าง บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 09/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ ลงวันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากป้อมยามบ้านศรีเจริญ-บ้านนายอำนาจ ตาลอินทร์ หมู่ที่ 14 ลงวันที่ 01/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายแสวง-ตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ลงวันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านโนนดู่ ปริมาณงานดินลูกรัง ลงวันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขุดลอกฝ่ายโนนหว้า บ้านนารายณ์ หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายบุญเตรียม ถึง บ้านนายบังอร หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 30/03/2563

ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ ลงวันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจอมตาลเหนือ เส้นทางสานจากบ้านนายเพ็ง วังพรหม ถึง ถนนสายป่าช้าบ้านจอมตาลเหนือ ลงวันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองบ่อ เส้นทางสายบ้าน นายหัสดี ศรีต่างคำ ถึง นานายไชยา พลชม ลงวันที่ 16/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านโนนแสงจันทร์ ลงวันที่ 11/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองบ่อ ลงวันที่ 11/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านข่า ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านข่า ลงวันที่ 19/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณเมรุ บ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 06/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี ลงวันที่ 01/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการต่อเติมปรับปรุงขยายอาคารเรียน ศพด.บ้านหนองบ่อ ลงวันที่ 23/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนายโชค ถึงทางแยกหน้าวัด หมู่ที่ 5 บ้านนาพัง ลงวันที่ 03/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนางสุริยา-นายพิจิตร หมู่ที่ 15 บ้านโนนแสงจันทร์ ลงวันที่ 03/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนายชาญชัย-สาทแยกหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 03/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางบุญมี-นานางทองม้วน หมู่ที่ 11 บ้านโนนศรีสมบูรณ์ ลงวันที่ 01/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างศาลาประชาคม-บ้านนายสำลี หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา ลงวันที่ 01/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนจอมตาล-บ้านนายสุทธิศักดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านจอมตาลเหนือ ลงวันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงย้ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองบ่อ ลงวันที่ 07/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อเชื่อม จากบริเวณสี่แยกบ้านนางเครือวัลย์ไปสามแยกร้านค้า นายอานนท์-สามแยกบ่อพักลงน้ำสวย หมู่ที่ 13 ลงวันที่ 06/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มนาข่าว) หมู่ที่ 2 บ้านนารายณ์ ลงวันที่ 27/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 02/05/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายระบบประปาหมู่บ้าน 2 จุด หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ ลงวันที่ 10/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ลงวันที่ 04/04/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโนนแสงจันทร์-บ้านดงยาง ช่วงทางเข้า หมู่ที่ 3 เริ่มต้นจากนานายแสวง นาลูน ไปทางบ้านโนนแสงจันทร์ หมู่ที่ 15 ลงวันที่ 22/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านข่า-บ้านโนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 22/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายจากบ้านนางโส ต่างโอด-วัดบ้านหน่องบ่อ หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 11/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาพักศพ หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด ลงวันที่ 25/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายประยูร-นานายวิเชียร หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 21/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสามแยกทางหลวงชนบท-ไปเขตที่ดิน สปก.ศรีเจริญ หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ ลงวันที่ 18/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านโนนดู่ ลงวันที่ 21/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด ลงวันที่ 16/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ วงเงิน 174,000 บาท ลงวันที่ 14/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ วงเงิน 71,000 บาท ลงวันที่ 27/11/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 19/11/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ ลงวันที่ 19/11/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านข่า หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 03/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการซื้อไมค์ประชุมสภาพร้อมเครื่องขยายและลำโพง จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 24/09/2561 ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านโนนแสงจันทร์ ลงวันที่ 09/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายจากหมู่บ้านไปบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) หมู่ที่ 11 บ้านโนนศรีสมบูรณ์ ลงวันที่ 05/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเชื่อมบ่อพักจากบ้านนางโต๊ะ ชัยอามาตย์ถึงข้างบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี ลงวันที่ 05/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา ลงวันที่ 04/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านข่า (แยกถนนบ้านข่า - โนนศรีสมบูรณ์) ไปป่าช้าดงสามกวาง หมู่ที่ 6 บ้านข่า ลงวันที่ 04/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคันดินกั้นฝายน้ำล้นห้วยขี้ยาง หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 04/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายฉาย บัวผาย ถึงดอนปลัด หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ลงวันที่ 04/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาปรัง - ลำน้ำสวย หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 04/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฐานจุดบั้งไฟจากบ้านแม่กรอง ถึงสวนนายอนันต์ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากนานายวิเชียร (แยกถนนสายสถานีสูบน้ำ บ้านทุ่งม่วง - บ้านจอมศรี) ไปวังโตนลำน้ำสวย หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งม่วง ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ (สายจากบ้านนายไพฑูรย์ ตาลหยง ไปรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก) ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนศรีสมบูรณ์ (ซอยหน้าบ้านนายดอน แยกบ้านโนนศรีสมบูรณ์ - บ้านจอมศรี) ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจอมตาลเหนือ ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าข่า (ซอยเข้าทางเข้าวัด) ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านข่าภายในหมู่บ้าน ลงวันที่ 03/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อจัดซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนารายณ์ ลงวันที่ 02/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อจัดซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 02/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อจัดซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา ลงวันที่ 02/07/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี (ซอยบ้านครูนี) ลงวันที่ 29/06/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านจอมศรี (สายหน้าบ้านนายใบ) ลงวันที่ 29/06/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสำราญ (ซอยเชื่อมต่อบ้านโนนดู่) ลงวันที่ 22/05/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไปบุ่งโมง หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ ลงวันที่ 02/02/2561 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านโนนแสงจันทร์ ลงวันที่ 30/01/2561 ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด (สายหนองทุ่ม) ลงวันที่ 30/01/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 29/11/2560 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งม่วง ลงวันที่ 23/11/2560 ดาวน์โหลด
โครงการซ่อมแซมคันคูกั้นน้ำลำน้ำสวย และซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อระบายน้ำบ้านนารายณ์ เชื่อมคันคูลำน้ำสวย ลงวันที่ 13/11/2560 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก โดยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 07/11/2560 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 20/10/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายทองสุข หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมบ่อพักพร้อมพื้น คสล. และร่องน้ำไหล (สายบ้านนายสุริยา ไปโรงเรียนบ้านสะอากนาพังศรีเจริญ) ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาลี ไปบ้านนางสุพรรษา บ้านนารายณ์ หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทางหน้าวัด หมู่ที่ 2 บ้านนารายณ์ ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมศรีตาลใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายอานนท์ แก้วที) ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนางมะลิวัลย์ สินธุ์โพธิ์) ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนางสุดารัตน์ จังพล) ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายวิชัย หุตินุ) ลงวันที่ 16/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนางไสว สาลีบาง) ลงวันที่ 16/8/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมบ่อพักพร้อมพื้นที่ คสล. และร่องน้ำไหล่ หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด (จากบ้านนายวิษณุ น้อยกัลยา ถึงทางแยกลาดยางหน้าดอนปู่ตา) ลงวันที่ 04/08/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก หมูที่ 8 บ้านทุ่งม่วง ลงวันที่ 14/06/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจอมตาลเหนือ ลงวันที่ 31/05/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านจอมตาลเหนือ ลงวันที่ 31/05/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้มบ่อพัก หมูที่ 1 บ้านจอมศรี ลงวันที่ 30/05/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างท่อลอดเชื่อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านสะอาด (จากบ้านนายวิษณุ น้อยกัลยา ถึงทางแยกถนนลาดยางหน้าดอนปู่ตา) ลงวันที่ 30/5/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเชื่อมพร้อมบ่อพัก หมูที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา ลงวันที่ 30/05/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมูที่ 13 บ้านจอมตาลใต้ ลงวันที่ 30/05/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนแสงจันทร์ ลงวันที่ 29/05/2560 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเชื่อม คสล. หมูที่ 17 บ้านรายณ์ทุ่งสว่างภายในหมู่บ้าน ลงวันที่ 09/05/2560 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)