หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 07/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมปั๊มหอยโขง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/07/2563 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเส้นทางสายจากนานายเมือง ถึง นานางบุญส่ง หมู่ที่ ๑๗ บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลจอมศรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ อบต.จอมศรี) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (กำจัดขยะมูลฝอย) ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2563  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการแทั่วไป (แม่บ้านประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน) บคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดประจำวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมัน สำหรับโครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/06/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/06/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/06/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อซัพเมอร์ส สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/06/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อซัพเมอรส์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/06/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๗ บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง เส้นทางสายจากบ้านนายฤทธิ์ ถึง บ้านนายฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/06/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๓ บ้านจอมตาลใต้ เส้นทางสายจากบ้านนายสมมาตร หุตินนุ ถึง ลำน้ำสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/06/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/06/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาสารเคมี สำหรับโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณเมรุ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งม่วง ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/05/2563  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/05/2563  ดาวน์โหลด
จ้างต่อเติมกันสาดและเทพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางบัวสา แก้วเมือง ถึง ถนนสายหน้าบ้านนายสุทธิศักดิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านจอมตาลเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนศรีสมบูรณ์ เส้นทางสายจากบ้านนายชลธาร ถึง แยกวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสำราญ เส้นทางสายจากบ้านนางแอด หนูกลาง-บ้านนายบุญหลาย- บ้านนายลิขิต ถึง ปากซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังจากนานายย่อม ดาใหญ่ ถึงนานางเสาวภา โยธาแข็ง หมู่ที่ ๑ บ้านจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการ จัดงานประเพณี อำเภอเพ็ญ 112 ปี ของดี 12 ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านข่า และหมู่ที่ 2 บ้านนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ สายพ่วงสาร์ท และขั้วแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา จอมศรีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้างทำป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬา จอมศรีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา จอมศรีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างวงค์ดุริยางค์และค่าเช่าสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬา จอมศรีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัพฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมดรอปเอาท์ฟิวส์แรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุจัดงานพิธีพระาราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ อบต.จอมศรี) ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา กำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน มราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ทำความสะอาด (แม่บ้าน) ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์อเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดจ้างซ่อมแซมระบบบประปา หมู่ที่ 14 บ้านศรีเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ทั้ง 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเครน สำหรับกู้แพรลอยบรรทุกเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจอมตาลเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลงวันที่ 18/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) โครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมตาลเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศ.พ.ด.นาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการตกแต่งขบวนรถ โครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างนางรำ ตามโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหาร พร้อมเครื่องดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 01/07/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 01/04/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 02/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)