หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 
นางปักใจ ลือดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)
 
นายเอกชัย จิตกล้า
นักวิชาการศึกษา
นางดวงใจ คันทะมาต
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัตถาภรณ์ บุตรศรี
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพัชราภรณ์ ตาลอิน
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวระไมล์ พนานอก
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางมาลี บุตรสุรินทร์
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
 
นางรวิภา ภาษิต
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร ตาลหยง
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร ดวงภักดี
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววันเพ็ญ รอดทุกข์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปณิดา กองแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศลิตา วงค์ประชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวพัชณีญา ดวงพัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริ์กาญจน์ ธาตทองวิสัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประไพร ยุนิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางอุษา แก่นทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางลินดา บุญหาตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอนุสรณ์ วงศ์ประชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวยุภา เชิดทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)