หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 
จ.ส.ต.นิรุธ แขวงเมืองณรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
ปลัด โทร.087-838-2561
 
นายธนากร หอนงาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
โทร.084-791-6543
 
จ่าเอกวิวิศน์ แอ่งมูล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุกัลดา กองวัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศุภศร อุสุพานิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
พ.อ.อ.ภูมิกิติ เนหล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิธิศ ธาตุวิสัย
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางธิดารัตน์ สิงนาราย
ผช.นักพัฒนาชุมชน
 
นางมณฑิตา ดวงพัง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายสุชาติ เรณะสุระ
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายคมกริช หอมทรัพย์
ผช.จนท.ป้องกันฯ
 
นายสถิต คำพิทูลย์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิเชียร พังตุ้ย
คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ
นายทองยุ่น พลพิทักษ์
พนักงานขับรถขยะ
 
นายจีรศักดิ์ แก้วเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายสิงห์ทอง ปัญญาวงศ์
คนงานประจำรถขยะ
นายโสภา สุขขัง
คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ
 
นายบุญชู เชิดทอง
คนงานทั่วไป
นายบุญหลาย กาหวาย
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสุรศักดิ์ ธวัชเมธี
พนักงานดับเพลิง
 
นายพรศักดิ์ สารริบุตร
คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ
นายสัญญา ชัยอามาตย์
คนงานคุมเครื่องสูบน้ำ
นายสง่า วงประชุม
นักการภารโรง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)