หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานบริการการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นจำเป็น ในการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 21/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.จอมศรี ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขออนุมัติขยายเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามาตรา 30 ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่อยู่ในเขตตำบลจอมศรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่และแจ้งการชำระเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9/10/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7/3/2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)