หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 06/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 02/09/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 30/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21/07/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 20/07/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11 - บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขันทอง หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 2 ลงวันที่ 18/05/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 28/04/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นจำเป็น ในการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 21/04/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 10/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 02/03/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 04/02/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้ค้างชำระค่าขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ถึง 2564 ลงวันที่ 12/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 07/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ลงวันที่ 29/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การรับสมัครการแข่งขันกีฬาจอมศรีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 07/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 30/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 23/11/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 27/10/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 14/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 17/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือก เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 15/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.จอมศรี ลงวันที่ 25/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ภาพอินโฟกราฟฟิก การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขออนุมัติขยายเวลาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามาตรา 30 ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกัน การขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2562 ลงวันที่ 13/06/2562 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/n4430x ลงวันที่ 13/05/2562  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 19/11/2561 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29/10/2561  ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลจอมศรี เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่ คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/n4430x ลงวันที่ 09/11/2561 ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่อยู่ในเขตตำบลจอมศรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 09/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่และแจ้งการชำระเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 09/10/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 09/10/2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22/06/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ในการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21/06/2561 ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการออกรับขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ประชาชนที่สนใจสมัครโครงการสามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.จอมศรี โทร 042-219913 ติดต่อ คุณภูมิกิติ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ในวันและเวลาราชการ ลงวันที่ 20/02/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดเก็บภาษีค้างชำระนอกสถานที่และสำรวจข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ผ.ท.2) และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 และโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ลงวันที่ 28/06/2560 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ 01/12/2559 ดาวน์โหลด
ผลสำเร็จจากการจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ลงวันที่ 26/10/2559 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)