หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.jomsri.com องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี (อบต.จอมศรี) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.042-219913
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นจำเป็น ในการจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
»» อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารายณ์
ประกาศราคากลาง งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยางพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางประชาชื่น หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมตาลเหนือ หมู่ที่ 7 สายทางการบ้าน
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจาก นางสาวบุญแทง บัววัน ถึง นางสาวทอง บัววัน หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจาก บ้านนางไทย ถึง บ้านนางแอ๊ด หนูกลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสำราญ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจากบ้านนายมนัส ยาตาล ถึง บ้านนายกองขัน ตาลหยง หมู่ที่ 13 บ้านจอมตาลใต้
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายจากทางหมู่บ้านถึงเขตรอยต่อ หมู่ 2 - หมู่ที่ 17 บ้านนารายณ์ทุ่งสว่าง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายซอยบ้านนางชู หมู่ที่ 14 บ้านโนนแสงจันทร์
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เส้นทางสายจากบ้านนายดี เชิดทอง ถึง บ้านนายสุภี ยาตาล บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 8 รายการ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านดงยางพัฒนา เส้นทางสายจากหน้าคอกหมู นายทองสา ถึงนานางขันทอง ชาวยามกา
ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ถึงบ้านดงยางพัฒนา หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
ว่าง
ปลัด อบต.
จ.ส.ต.นิรุธ แขวงเมืองณรงค์
โทร.087-838-2561

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ศพด.บ้านจอมศรี โครงการอ้อมกอดแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอมศรี
5 ธันวาคม วันชาติและ​วันพ่อแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด โครงการคลองสวยน้ำใสฯ
โครงการออกรับซื้อขยะ และรับสมัคร อถล. หมู่ที่ 3,15,16 กิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อกิ่งกาชาด" ประชุมแผนพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์. 042-219913 โทรสาร. 042-229913 E-mail obtjomsriudth@gmail.com
Copyrights © 2021 www.jomsri.com All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ เทศบาล และ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)